Angajari

 

Primăria Comunei Mogoşani , Județul Dâmboviţa in baza art 39 alin 1 din HG 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacant, de consilier, clasa I, grad profesional principal, in cadrul biroului contabilitate .

a) denumirea postului pentrucarese organizează concursul: 

-postul temporar  vacant pana la 25.01.2021 , funcţie publica de execuţie de consilier principal  cls. I  in cadrul biroului contabilitate  .

 

b)nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare   ocupării  postului pentru care se organizează concursul: 

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

 

c)data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia :

 -concursul se va organiza în data de 10.02.2020  proba scrisă şi 12.02.2020 interviul.

-locul desfăşurării este la sediul primăria com Mogoşani.

 d)dată limita până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei :

 -dată limita de depunere dosare este de 30.01.2020 la sediul primăriei com Mogoşani

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile din data de  23-01.2020  pana in data de 30.01.2020

 

DOSARELE TREBUIE SA CONTINA IN MOD OBLIGATORIU:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • cazierul judiciar;
  • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mogoşani , Județul Dâmboviţa  , telefon 0345505220/ 0733687195.

 

 

bibliografie

-O.U.G. 57/2019-codul administrativ;

-Constitutia Romaniei  publicata in Monitorul oficial nr. 767/2003

 

 

 

anexa-nr-3-HG-611-2008-FORMULAR-DE-INSCRIERE-LA-CONCURS