Anunturi si Evenimente

 

 

REGULAMENT PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR SI  AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE PENTU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN COMUNA MOGOSANI

 

CUPRINS:

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

CAPITOLUL II – AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE

A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării avizului program de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale în Comuna Mogosani.

B – Procedura de eliberare a avizului program de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în Comuna Mogosani.

 

CAPITOLUL III – AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ SI ALTE ACTIVITATI  ECONOMICE CLASIFICATE CAEN

A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Comuna Mogosani.

B – Procedura de eliberare a avizului/autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Comuna Mogosani, precum si pentru alte activitati economice corespondente clasificate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN,

 

CAPITOLUL IV – ANEXE

 

CAPITOLUL V – SANCŢIUNI

 

 

CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE

Obiectul şi sfera de aplicare

Art.1 Prezentul regulament reglementează activitatea din domeniul comercial, al serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, procedura de obţinere a avizului program de funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă inclusiv  activitatea de alimentaţie publică.

Art.3 Documentele care vor fi eliberate de Primăria Comuna Mogosani în vederea desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, inclusiv activităţi de alimentaţie publică sunt:

1. Aviz program de funcţionare – pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) – Anexa nr.1.

2. Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pentru unităţile de tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) – Anexa nr.2.

Art.4 Operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică au obligaţia depunerii documentaţiilor în vederea obţinerii avizului program de funcţionare, respectiv a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

 

 

CAPITOLUL II

AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE

 

A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării avizului program de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale în Comuna Mogosani

Art.5 Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii au obligaţia obţinerii avizului program de funcţionare eliberat de către Primăria Comuna Mogosani în conformitate cu prevederile art.6, art.8 şi art.9 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a pct.1 lit.d, pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a  O.G. nr.99/2000, republicată, cât şi ale art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului.

Art.6 Prin aviz program de funcţionare se înţelege actul administrativ emis de către Primăria Comunei  Mogosani, prin care se reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540).

Art.7 Avizul program de funcţionare va fi solicitat de către operatorii economici (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale) care desfăşoară activităţi economice prestate într-un spaţiu în care accesul publicului este liber.

Art.8 (1) Fiecare operator economic îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică.

(2) Unităţile care desfăşoară activităţi privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii.

Art.9 Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera avizele program de funcţionare sunt:

a) Respectarea criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localitate, a planului general de dezvoltare urbană referitor la funcţiunile admise;

b) Desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare;

c) Pentru spaţiile situate în clădiri colective, schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu alta destinaţie situate în clădiri colective se poate face numai în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari cu acordul proprietarilor direct afectaţi cu respectarea prevederilor Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

d) Îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de lege în vederea desfăşurării unei activităţi corespunzătoare;

e) Activitatea privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă trebuie să se desfăşoare în spaţii care să se armonizeze cu arhitectura zonală;

f) Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei clădirii în care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul construcţiilor;

g) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac în vederea desfăşurării activităţii;

h) Respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire şi înfrumuseţarea Comunei  Mogosani;

i) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată;

j) Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra sănătăţii populaţiei;

k) Este interzisă comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, stupefiantelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei,indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi de administrare disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor legale.

l) Operatorii economici care realizează activităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor industriale reciclabile îşi pot desfăşura activitatea doar în zonele stabilite prin avizul de colectare deşeuri industriale reciclabile emis de Primăria Comunei  Mogosani. În acest sens, vor prezenta la data solicitării autorizării, avizul de colectare deşeuri industriale reciclabile emis de Primăria Comunei  Mogosani.

B – Procedura de eliberare a avizului / program de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în Comuna Mogosani

Art.10 Pentru eliberarea avizului program de funcţionare solicitantul va înainta Primăriei Comuna Mogosani următoarele documente:

1. Cerere pentru eliberarea avizului program de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 3.

În cazul în care orarul de funcţionare nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i se comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, solicitantul va face o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerinţelor prezentului regulament şi motivaţiilor comunicate în scris.

2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub semnătură privată – Anexa nr. 4.

Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, republicată, pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 0800 sau peste ora 2200.

În cazul în care există reclamaţii întemeiate pentru unităţile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, gaze toxice sau iritante, Primăria Comuna Mogosani poate reduce unilateral orarul de funcţionare, sau, atunci când situaţia o cere, poate anula sau suspenda avizul program de funcţionare, la propunerea organului constatator.

Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate, şi de către reprezentanti desemnati de Primăriei Comunei  Mogosani.

În situaţia în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare.

3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului.

4. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

6. Dovada deţinerii legale a spaţiului;

7. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului – formular tip – Anexa nr. 5.

8. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului;

Art.11 Avizul program de funcţionare va fi eliberat la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria Comunei  Mogosani.

Art.12 Avizul program de funcţionare va fi înseriat şi numerotat, va prezenta elemente de siguranţă specifice şi va fi format din două părţi, una care va rămâne în evidenţa Primăriei Comuna Mogosani şi cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la primărie.

Art.13 (1) Modificările la avizul program de funcţionare cu privire la datele de identificare ale operatorului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2) În situaţiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unui nou aviz program de funcţionare.

Art.14 Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, cu respectarea obligatorie a acestuia.

Art.15 (1) În cazul deteriorării avizului program de funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcţionare.

(2) În cazul pierderii avizului program de funcţionare, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcţionare.

Art.16 (1) Avizul program de funcţionare poate fi anulat oricând, dacă nu se respectă:

– obiectul de activitate menţionat pe avizul program de funcţionare;

– orarul de funcţionare aprobat;

– normele de estetică, curăţenie şi igienă publică;

– normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;

– cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării avizului program de funcţionare;

– la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

– existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatarea Biroului Poliţia Locală din cadrul Primăriei Comuna Mogosanisau a altor instituţii abilitate.

– alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(2) Anularea avizului program de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului Comuna Mogosani la propunerea organului constatator.

 

 

CAPITOLUL III

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ SI ALTE ACTIVITATI ECONOMICE CLASIFICATE CAEN

 

A. Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Comuna Mogosani.

-Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, sunt:

a) Corelarea desfăşurării activităţii comerciale într-o structură de vânzare cu conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism.

b) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.

c) Desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea condiţiilor de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor precum şi a mediului.

d) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul de alimentaţie publică, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată.

e) Respectarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică.

f) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unităţii.

g) Unitatea să nu fie reclamată cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv.

h) Unitatea amplasată în zona de case a municipiului să prezinte acordul proprietarilor imobilelor cu destinaţia de locuinţă, cu care se învecinează în dreapta, stânga şi spatele unităţii şi a celor situate de cealaltă parte a drumului/străzii corespondent/ă unităţii.

i) Unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective să prezinte acordul asociaţiei de proprietari şi acordul vecinilor cei mai apropiaţi pe orizontală şi verticală.

j) Unitatea este obligată să asigure liniştea şi ordinea publică atât în interiorul localului cât şi pe suprafaţa de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţilor legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unităţile care funcţionează peste ora 2200.

În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a liniştii şi ordinii publice, Primăria Comuna Mogosaniîşi rezervă dreptul de a reduce orarul de funcţionare sau de a retrage autorizaţia de funcţionare.

k) Unitatea este antifonată corespunzător astfel încât să nu se depăşească limita maximă admisă a zgomotului, in exterior conform O.M.S. 536/1997;

l) Pentru unităţile de alimentaţie publică cu un program de funcţionare peste orele 2200, este necesar îndeplinirea următoarelor condiţii:

– unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită zgomotului provocat de muzică;

– să nu existe reclamaţii cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv,

provocat ca urmare a activităţii desfăşurate de respectivul agent economic.

 

B. Procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Comuna Mogosani

 

Art.17 Pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) solicitantul va înainta Primăriei Comuna Mogosani următoarele documente:

1. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 6;

2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub semnătură privată – Anexa nr. 4;

3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);

4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;

5. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

7. Dovada deţinerii legale a spaţiului;

8. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului referitoare la tipul unităţii de alimentaţie publică – formular tip – Anexa nr. 9 sau Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică şi unităţi de alimentaţie publică) eliberat de reprezentanţii Ministerului Turismului conform prevederilor legale în vigoare.

9. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului – formular tip – Anexa nr. 5.

10. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului;

Art.18 Autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi eliberată la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria Comunei  Mogosani.

Art.19 Autorizaţia de funcţionare va fi înseriată şi numerotată, va prezenta elemente de siguranţă specifice şi va fi formată din două părţi, una care va rămâne în evidenţa Primăriei Comuna Mogosani şi cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la primărie.

Art.20 Autorizaţia de funcţionare va cuprinde şi orarul de funcţionare.

Art.21 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an. Taxa se stabileşte în funcţie de suprafaţa unităţii de alimentaţie publică, inclusiv terasele, astfel:

 

–      până la 25 m2

 

  50 lei
între 26 m2- 50 m2

 

  100 lei
între 51 m2 –100 m2

 

  200 lei
–      peste 100 m2

 

  300 lei

 

 

 

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – formular tip – Anexa nr. 8.

Art.22 Taxa pentru autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se plăteşte la casieria Primăriei Comuna Mogosani sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentaţiei, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. O copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie.

Art.23 Taxa privind autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici.

Art.24 Taxa privind autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, cât şi taxa pentru vizarea anuală a acesteia este prevǎzutǎ în Hotǎrârea Consiliului Local a Comuna Mogosani privind impozitele şi taxele locale aprobatǎ anual.

Art.25 Responsabilitatea încasării taxei menţionate revine Biroului Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei  Mogosani.

Art.26 (1) Modificările la autorizaţia de funcţionare referitoare la datele de identificare ale operatorului economic autorizat prin autorizaţia de funcţionare (denumire, formă de organizare, sediul social) precum şi cele referitoare la tipul de unitate cu păstrarea codului CAEN, vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2) În situaţia în care apar modificări referitoare la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafaţa unităţii şi orarul de funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare.

Art.27 (1) În cazul deteriorării autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de funcţionare.

(2) În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de funcţionare.

Art.28 (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată oricând, dacă nu se respectă:

– obiectul de activitate menţionat pe avizul program de funcţionare;

– orarul de funcţionare aprobat;

– normele de estetică, curăţenie şi igienă publică;

– normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;

– cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării avizului program de funcţionare;

– la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

– existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatarea Biroului Poliţia Locală din cadrul Primăriei Comuna Mogosanisau a altor instituţii abilitate.

– alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(2) Anularea avizului program de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului Comuna Mogosanila propunerea organului constatator.

 

ELIBERARAREA AUTORIZATII DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE CLASIFICATE CAEN ALTELE DECAT CELE DE ALIMENTATIE PUBLICA DE LA ART 17

Art.29 a) Primaria Comunei Mogosani va elibera autorizatie de functionare pentru activitati economice clasificate prin cod CAEN

b) pentru eliberarea autorizatiei de functionare solicitantul va înainta Primăriei Comuna Mogosani următoarele documente:

1. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 6;

2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub semnătură privată – Anexa nr. 4;

3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);

4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;

5. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

7. Dovada deţinerii legale a spaţiului;

8. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului referitoare la tipul activitatii economice– formular tip – Anexa nr. 9

9. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului – formular tip – Anexa nr. 5.

10. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului/deseurilor ;

c) autorizatiile pentru activitati economice cu impact asupra mediului inconjurator( poluare) se vor elibera numai prin depunerea pe langa documentele prezentate la art 29 lit b si urmatoarele documente:

1. avize /autorizatie emisa de Directia de Sanatate Publica  Dambovita

2. avize /autorizatie emisa de Directia de Sanatate Veterinara Dambovita pentru activitati comerciale de origine animala

3. aviz/autorizatie Electrica Dambovita

4. aviz /autorizatie I.S.U. Dambovita

5. acord /autorizatie de functionare eliberata de ANPM Dambovita

d) autorizatia se va elibera numai cu depunerea tuturor documentelor mentionate la art 29

e) autorizatia va fi valabila numai in conditia respectarii legislatiei in domeniul mediului, privind apărarea împotriva incendiilor,  si codul silvic .

f) in conditiile nerespectarii prevederilor legale de la litera e autorizatia va fi anulata din oficiu.

g) dovada platii unei taxe de 300 lei la casieria primariei Mogosani.

 

 

CAPITOLUL IV

ANEXE

 

Art.30 Se aprobă utilizarea următoarelor formulare cuprinse în Capitolul V – Anexe

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 – faţă

 

AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE

Nr. ……… din ………………

Eliberat de Primăria Comunei  Mogosani

1.Firma ______________________________________

2. Forma de organizare:

□ Societate comercială

□ Societate Cooperativa Meşteşugărească

□ Întreprindere familială

□ Persoană fizică autorizată

□ Întreprindere individuală

3.Sediul social: Judeţul  _________________________

Localitatea___________________________________str. ______________________________ nr. _______bl. ________, sc. _______, ap. ______

4. Înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. ____________________ din data _______________ cod unic deînregistrare __________________________

5. Unitatea ____________________________________ situată în Comuna Mogosani, str. _____________________

_____________________________________________ nr.

6. Activitate conform COD CAEN : _________________

__________________________________________________________________________________________

7. Orar de functionare ___________________________

__________________________________________________________________________________________

8. Menţiuni: ___________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

PRIMAR

 

 

Seria __________ Nr. __________________

 

 

AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE

 

Nr. ……… din ………………

Eliberat de Primăria Comunei  Mogosani

 

1.Firma ____________________________________________________________

2. Forma de organizare:

□ Societate comercială     □ Societate Cooperativa Meşteşugărească

□ Întreprindere familială    □ Persoană fizică autorizată

□ Întreprindere individuală

3. Sediul social: Judeţul ________________________ Localitatea _________________ str. _____________________________________________ nr. _______ bl. ________, sc. ________, ap. _______

4. Înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. ________________________ din data _________________ cod unic deînregistrare _________________________________

5. Unitatea ___________________________________________ situată în Comuna Mogosani, str. ____________________________________________ nr. ______ bl. _____, sc. _____, ap. ______.

6. Activitate conform COD CAEN : __________________________________________

______________________________________________________________________

7. Orar de functionare ____________________________________________________

____________________________________________________________

8. Menţiuni: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRIMAR

 

 

 

 

 

 

Seria ___________ Nr. _________________

 

Nu se admit ştersături, adăugiri

Vizarea avizului program de funcţionare se va face anual până la 31.03.

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 – verso

 

 

VIZE ANUALE

Data Anul Semnătura
     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

 

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE

Data Punctul din avizul program de funcţionare care se modifică, se completează  

Semnătura

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

 

 

 

VIZE ANUALE

Data Anul Semnătura
     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

 

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE

Data Punctul din avizul program de funcţionare care se modifică, se completează Semnătura
     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

 

 

Anexa nr.2 – faţă

 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

 

Nr. ………… din ………………

Eliberată de Primăria Comunei  Mogosani

 

1.Firma ______________________________________

2.Forma de organizare:

□ Societate comercială

□ Societate Cooperativa Meşteşugărească

□ Întreprindere familială

□ Persoană fizică autorizată

□ Întreprindere individuală

3. Sediul social: Judeţul _________________________ Localitatea ____________________________________ str. _________________________________ nr. ______ bl. _____, sc. _____, ap. _____

4. Înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. _____________________ din data ________________ cod unic de înregistrare __________________________

5. Unitatea ____________________________________ situată în Comuna Mogosani, str. _____________________

___________________________________ nr. _______ bl. _______, sc. _______;

în suprafaţă totală de ≤ 100 mp   □   ; > 100 mp   □  .

6. Activitate conform COD CAEN : _________________

_____________________________________________

7. Orar de functionare ___________________________

__________________________________________________________________________________________

8. Menţiuni: ___________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

PRIMAR

 

 

Seria _________ Nr. _______________________

 

 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

 

Nr. ………… din ………………

Eliberată de Primăria Comunei  Mogosani

 

1.Firma _____________________________________________________________

2.Forma de organizare:

□ Societate comercială     □ Societate Cooperativa Meşteşugărească

□ Întreprindere familială    □ Persoană fizică autorizată

□ Întreprindere individuală

3. Sediul social: Judeţul _________________ Localitatea ____________________ str. __________________________________ nr. _____ bl. ____, sc. ____, ap. ____

4. Înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. _____________________ din data ________________ cod unic de înregistrare ________________________________

5. Unitatea __________________________________________________________ situată în Comuna Mogosani, str. ____________________________________________

___________________________________ nr. _______ bl. _______, sc. _______;

în suprafaţă totală de ≤ 100 mp   □   ; > 100 mp   □  .

6. Activitate conform COD CAEN : ________________________________________

___________________________________________________________________

7. Orar de functionare _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Menţiuni: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIMAR

 

 

 

 

Seria _________ Nr. _______________________

 

 

Nu se admit ştersături, adăugiri

Vizarea avizului program de funcţionare se va face anual până la 31.03.

 

 

 

Anexa nr.2 – verso

 

VIZE ANUALE

Data Anul Semnătura
     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

 

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE

Data Punctul din avizul program de funcţionare care se modifică, se completează  

Semnătura

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

 

 

 

VIZE ANUALE

Data Anul Semnătura
     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

 

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE

Data Punctul din avizul program de funcţionare care se modifică, se completează Semnătura
     

PRIMAR

 

 

     

PRIMAR

 

 

 

 

Anexa nr. 3

 

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

DOMNULE PRIMAR

S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________

 

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr_______/_______/__________, cod unic de înregistrare _______________, avand sediul social in localitatea___________________

str ______________________________, nr______, bl______, sc ______ , ap _____, reprezentata prin ________________________________ în calitate de_____________

tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Comuna Mogosani, solicit eliberarea:

AVIZULUI PROGRAM DE FUNCŢIONARE

Pentru următoarele activităţi economice:

1. Tip Unitate __________________________________________________________

Cod CAEN ____________________________________________________________

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCŢIONARE ________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Tip Unitate ___________________________________________________________

Cod CAEN _____________________________________________________________

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCŢIONARE _______________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Tip Unitate ___________________________________________________________

Cod CAEN _____________________________________________________________

Adresă Unitate : str. ______________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCŢIONARE _______________________________________________

Anexez prezentei documentaţia necesară.

 

Data _____________ Semnătura şi ştampila _______________

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

A C O R D

 

 

 

Subsemnatul________________________________________cu domiciliul în localitatea _______________, str. __________________________________________ nr._____,bl._____,sc._____, et. ___________,ap.____, posesor al actului de identitate serie ______ nr.___________, eliberat de ________________________, la data de ________________, în calitate de vecin limitrof al unităţii ( se va menţiona tipul de unitate) ______________________________________________ situată în localitatea _______________, str.__________________________________ nr.______, bl._____ , sc._____, et. _____, ap._____ SUNT DE ACORD cu practicarea activităţii de ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

după următorul orar de funcţionare : _______________________________________

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menţionată, necesar obţinerii:   □   Autorizaţie de funcţionare

□  Aviz program de funcţionare

 

 

 

DATA______________________

SEMNATURA_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

 

 

DECLARAŢIE

 

 

 

 

Subsemnatul __________________________________ cu domiciliul în localitatea ________________, judeţul ____________, strada ____________________________, nr. _______, bl. _______, sc ______, ap. ___ , legitimat cu BI/CI seria _____ nr. ____________ cod numeric personal _________________________ , în calitate de __________________ la S.C./P.F.A./Î.I./I.F. __________________________________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de înmatriculare ______/_______/_______, cu sediul social în _____________________, judeţul ___________________________, str.___________________________________________, nr._________, având unitatea ___________________________________ situată în localitatea __________________, strada ____________________________, nr.______, bl._____, sc.______, et. _______, ap.._____, declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii, că pentru unitatea mai sus menţionată:

□  Sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera avizele program de funcţionare prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Comuna Mogosani.

□ Sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică prevăzute de  Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Comuna Mogosani.

 

 

 

Data , Semnătura

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6

 

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

 

 

DOMNULE PRIMAR

S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________

 

 

 

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr __________/_________/___________, cod unic de înregistrare _______________, avand sediul social in localitatea____________

str ____________________________, nr_____, bl_____, sc ______ , ap ______, reprezentata prin ____________________________ în calitate de_________________ tel___________________.

În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii

nr.571/2003 privind Codul Fiscal, H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Comuna Mogosani, solicit eliberarea:

AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE

pentru desfăşurarea activităţii de ……………………………………:

1. Tip Unitate __________________________________________________________

Cod CAEN ____________________________________________________________

Adresă Unitate : str. _____________________________, nr. _____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____

ORAR DE FUNCŢIONARE ______________________________________________

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.)

 

2. Tip Unitate __________________________________________________________

Cod CAEN ____________________________________________________________

Adresă Unitate : str. ____________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ___, ap. ____

ORAR DE FUNCŢIONARE _______________________________________________

______________________________________________________________________

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.)

Anexez prezentei documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

 

Data_____________________ Semnatura ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

 

 

DOMNULE PRIMAR

S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________

 

 

 

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr________/_______/__________, cod unic de înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea _________________

str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______, reprezentata prin ______________________ în calitate de_______________

tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Comuna Mogosani,

solicit vizarea pe anul _________, pentru: Avizul program de funcţionare

nr. _____________/______/______/_________

nr. _____________/______/______/_________

nr. _____________/______/______/_________

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii că nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de funcţionare.

Solicit modificarea avizului program de funcţionare cu privire la ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Data , Semnătura

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 8

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

 

DOMNULE PRIMAR

S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________

 

 

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea___________

str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______, reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________ tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Comuna Mogosani,

solicit vizarea pe anul _________, pentru: Autorizaţia de funcţionare

nr. _______________/_______/_____/_________

nr. _______________/_______/_____/_________

nr. _______________/_______/_____/_________

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii că nu au survenit modificări cu privire la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafaţa unităţii şi orarul de funcţionare.

Solicit modificarea autorizaţiei de funcţionare cu privire la ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

Data, Semnătura

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 9

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

 

 

Subsemnatul ______________________________ C.N.P. _________________ act de identitate____ seria____ nr.___________ în calitate de _______________________ la S.C./P.F.A./I.I./I.F. _________________________________________________ cu sediul social în localitatea_____________________, judeţul/sectorul ______________,

str. _________________________________, nr. ____, bl.____, sc.____, et.____, ap.____ cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că la adresa str. __________________________________, nr. ____, bl.___, et.____, ap.____, funcţionează unitatea de tip _____________________________, denumire ________________________, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1267/08.12.2010 privind eliberarea certificatului de clasificare a licenţelor şi brevetelor de turism şi a Ordinului nr.899/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

 

 

Data, Semnătura

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

SANCŢIUNI

 

Art. 31 Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică de către unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără a deţine Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale;

nevizarea Autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în termenul legal, cu suspendarea activităţii comerciale până la data vizării autorizaţiei şi cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale;

desfăşurarea exerciţiului comercial fără a deţine Avizul program de funcţionare de către operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale;

nevizarea Avizului program de funcţionare în termenul legal, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale;

împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor de control abilitate a Primăriei Comuna Mogosaniîn exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;

încălcarea prevederilor Autorizaţiei de funcţionare/Avizului program de funcţionare prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acestea, în cazul în care aceste fapte nu constituie contravenţii stabilite prin alte acte normative în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale.

Art. 32 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la art.31 se face de către organele de control abilitate ale Primăriei Comuna Mogosani.

Art. 33 Contravenţiilor prevăzute la art. 36 li se aplică dispoziţiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Art. 34 Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art. 35 În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în termen măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau Dispoziţiei Primarului Comuna Mogosani autoritatea Administraţiei Publice Locale va sesiza instanţele judecătoreşti.