Angajari

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

PRIMĂRIA COM MOGOŞANI

 

 

ANUNŢ
Primăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea

postului temporar vacant de asistent medical comunitar în cadrul Primăriei com Mogoşani.

 

 

 

Având în vedere prevederile art 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice  actualizată ,

 

PRIMĂRIA COM . MOGOŞANI ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

 1. a) denumirea postului pentrucarese organizează concursul : 

-post temporar vacant  pana la data de 21.08.2018, , funcţie contractuală de execuţie de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR . 

 

b)nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare  ocupării postului pentru care se organizează concursul: 

 1. Studii : liceu sanitar cu echivalareşcoală postliceală sanitară /şcoală postliceală

sanitară cu diplomă de absolvire

 1. Asistent medical generalist vechime minim 1 an ;

 

c)data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia : 

-concursul se va organiza în data de 12.12.2017  proba scrisă şi 14.12.2017 interviul.

-locul desfăşurării este la sediul primăria com Mogoşani.

 

 1. d)datălimita până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei : 

-dată limita de depunere dosare este de 06.12.2017 la sediul primăriei com Mogoşani

-dosarele de concurs se depun la secretarul Primăriei com Mogoşani

 

Reprezentant legal

Primar,

Ciobanu Ioan

 

 

 

 

ANEXA NR 1 la dispozitia privind concursul organizat de Primaria com Mogosani in data de 12.12.2017 (proba scrisa) si 14.12.2017 (interviul) pentru ocuparea postului temporar  vacant de asistent medical comunitar

 

 1. Conditiile generale si specifice pentru participare la concurs:
 2. a) are cetatenia romana;
 3. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 4. c) vechime in munca minim 1 an.
 5. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 6. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 7. f) are studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
 8. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face- o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Concursul organizat se va desfasura dupa urmatorul program:

-24.11.2017-afisarea anuntului pentru concurs

-25.11.2017-05.12.2017 ora 12-depunerea dosarelor

-06.12.2017-selectia dosarelor

-06.11.2017 –ora 15 afisarea rezultatelor

-07.12.2017 —pana la ora 12 – depunerea contestatiilor

-07.12.2017-ora 15 -afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

-12.12.2017-ora 10.00 sustinerea probei scrise

-12.11.2017 ora 15 afisarea rezultatelor

-13.11.2017orele 10-11 -depunerea contesatatiilor

-13.11.2017-orele 15-afisarea rezultatelor dupa contestatii

-14.12.2017-ora 10.00 sustinerea interviului

-14.12.2017-orele 14-depunerea contestatii interviu

-14.12.2017-orele 15-afisare rezultate contestatii interviu

-15.12.2017-orele 10.00 afisare rezultate finale concurs.

 1. Dosarele de participare la concurs se depun la Registratura primariei com mogosani si trebuie sa contina:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiiie documentelor care sa ateste nivelul studiiior si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-i faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulanii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f)curriculum vitae;

g)copie carnet de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca

 

 

 1. Bibliografie

1.C. Vlădescu (coord. ştiinţific) şi grup autori “Ghid Practic pentru asistenţa medicală comunitară” – Editura Estfalia, 2012, Bucureşti

 1. C. Marcean; V. Mihailescu: Puericultura si pediatrie – Editura R.C.R. Print 2004;
 2. F. Chiru; G. Chiru; L. Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos – Editura Cison, 2001;
 3. L. Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura Medicala, Bucureşti 2001;
 4. C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Editura Info-team, 1999;
 5. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al aistentului medical din România/2009;
 6. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România aprobată prin Legea Nr. 53/2014;
 7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
 8. Hotărârea Guvernului Nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

 

Relatii la registratura primariei Mogosani jud Dambovita.