Angajari

JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA MOGOSANI

 

 

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 63 – 65 din Legea nr. 188/1999

privind statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 125 – 128, din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, primăria Com Mogosani anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional al unui funcționar public care în prezent ocupă funcția publică de consilier clasa I, gradul de asistent profesional.

 

 

Acest examen se desfășoară în perioada 8-10 octombrie 2018, în următoarele condiții:

 

 

 

  1. Condiții de desfășurare a examenului:

– termenul de depunere a dosarului de înscriere este de 20 de zile de la publicarea anunțului pentru examinare, prin afișarea la avizierul instituției și prin publicarea pe pagina de Internet a instituției,

– dosarul de înscriere la examen se depune la secretariatul primariei Com Mogosani.

– ambele probe ale examenului se vor desfăşura la sediul Instituţiei Primariei  la data de 08.10.2018, ora 10,00 – proba scrisă şi la data de 10 .10 2018 – interviul.

 

  1. Condiţii de participare la examen :

Candidatul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile de participare, în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– Dosarul de înscriere la examen va conţine:

– Adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 2 ani;

– Formularul de inscriere la examen, completat conform HG nr. 1173/2008 privind modificarea și completarea HGnr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută mai jos:

 

 

-Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;

-Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003

 

 

PRIMAR,

CIOBANU IOAN