Angajari

 

          ANUNT

 

 

Având în vedere prevederile art. 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare a gradului sau treptelor profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice actualizat,

 

PRIMĂRIA COM. MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS

a) denumirea postului pentru care se organizează concursul: 

-post temporar vacant până la data de 21.07.2019, funcție contractuală de execuție de  ASISTENT MEDICAL COMMUNITAR. 

 b) nivelul de studii  și vechimea în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului pentru care se organizează concursul: 

 1. Studii: liceu, liceu sanitar cu echivalareșcoală postliceală sanitară / școală postliceală

sanitară cu diploma de absolvire

 1. Asistent medical generalist;

c) data, ora și locul de desfășurare a acestuia: 

-concursul se va organiza în data de 20.12.2017 probă scrisă și 21.12.2017 interviul.

-locul desfășurării este la sediul primăriei com. Mogoșani.

 d) datele limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei: 

– data limită de depunere dosare este de 18.12.2017 la sediul primăriei com Mogoșani

-dosarele de concurs se depun la secretarul Primăriei com Mogoșani

 

 

 

 

     1.Conditii generale si specifice pentru participarea la concurs:

a) sunt cetatenia romana;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) sunt capacitate deplina de exercitiu;

d) sunt o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) sunt absolvenți de studii superioare cu diploma de bacalaureat;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, a serviciului sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, a falselor ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care o intervenție reabilitarea.

 

 1. Concursul organizat se va desfasura dupa urmatorul program:

-05.12.2017-afișarea anunțului pentru concurs

-05.12.2017-18.12.2017 ora 10-depunerea dosarelor

-19.12.2017- ora 10.30 selectia dosarelor

-19.12.2017 -ora 12 afisarea rezultatelor

-19.12.2017 -pana la ora 12.30 – depunerea contestatiilor

-19.12.2017-ora 15 -fisarea rezultatelor finale după contestații

-20.12.2017-ora 9.00 sustinerea probei scrise

-20.12.2017 ora 12.30 afișarea rezultatelor

-20.12.2017prezent 12.30-13.30 -depunerea contesatatiilor

-20.12.2017-orele 15-afișare rezultatelor după contestații

-21.12.2017-ora 10.00 sustinerea interviului

-21.12.2017-orele 14-depunere contestații interviu

-21.12.2017-orele 15-afișare rezultate contestații interviu

-22.12.2017-orele 10.00 afisare rezultate finale concurs.

       3.Dosarele de participare la concurs se depun la Registrul primariei com Mogosani și trebuie să conțină:     –

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;     

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;     

 c) copiile documentelor care au atestat nivelul de studii;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candideaza;

e) certificat medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni înainte de derularea concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

 

 

 1. Bibliografie

       1.C. Vlădescu (coord. Științific) și grup autori “Ghid practic pentru asistența medicală comunitară” – Editura Estfalia, 2012, București

 1. C. Marcean; V. Mihăilescu: Puericultura și pediatrie – Editura RCR Print 2004;
 2. F. Chiru; G. Chiru; L. Moraru: Îngrijirea omului bolnav și a unui omul sanatos – Editura Cison, 2001;
 3. L. Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura Medicala, București 2001;
 4. C. Bocarnea: Boli infecțioase și epidemiologie: Editura Info-team, 1999;
 5. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al aistentului medical din România / 2009;
 6. Ordonanța de Urgență Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de profesie de moașă și de profesie de asistent medical, precum și de organizare și funcționare a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea Nr. 53/2014;
 7. Ordonanța de Urgență nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 8. Hotărârea Guvernului Nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.

 

Relații la registratura primariei Mogosani jud Dambovita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNT

 

 

DISPOZITIE

Privind anularea dispoziției de constituire a unei comisii de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și numirea secretarului comisiei de concurs și a secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat de Primăria Mogosani pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical comunitar organizat pentru data de 12.12 .2017 și anularea concursului.

 

 

Primarul comunei Mogosani dl Ciobanu Ioan avand in vedere:

-prevederile art. 38 alin 1 lit b HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grad și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

-prevederile HCL nr 47 / 26.11.2015 privind aprobarea organigramei si functiei statale a aparatului de specialitate al primarului comunei Mogosani.

-dispozitia nr 497 / 08.11.2017 privind suspendarea contractului de munca al mamei Enache Mihaela pentru crestere copil.

-dispozitia nr. 784 / 04.12.2017 privind rectificarea dispozitiei nr. 497 / 08.11.2017 privind suspendarea contractului de munca al mamei Enache Mihaela pentru crestere copil

-dispozitia nr. 698 / 21.11.2017 privind constituirea comisiei de concurs

-adresa privind desemnarea reprezentantilor DSP Dambovita in comisia de examinare si comisie solutionare contestatii

-prevederea art. 61 alin. 1 și 3 și art. 63 alin. 5 lit. e din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare:

 

DISPUNE 

 

ARTĂ. 1 Se anulează dispoziția nr. 698/2017 privind constituirea comisiei pentru concursul organizat de Primăria Mogosani în data de 12.12.2017 (probă scrisă) și 14.12.2017 (interviul) pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical comunitar.

ART.2. Se anulează concursul organizat pentru data de 12.12.2017 .

ART.3 Prevederile prezentei vor fi Duse la de dispozitii mai sus indeplinire Persoanele nominalizate.

 

 

 

primar

Ciobanu Ion

 

 

Avizat secretar

Ciobanita Catalin

Nr …………………….