INFORMATII DE INTERES PUBLIC

ROMÂNIA
JUDEŢUL DAMBOVITA

CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI MOGOSANI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – realizare lac de agrement cu exploatarea agregatelor minerale

         Consiliul local al comunei Mogosani întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2021  avand in vedere:

-adresa SC ABIBETON MALL SRL NR 60/28.10.2021

 -raportul nr. 99/28.10.2021 din partea  consilierului urbanist privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.

-certificatul de urbanism nr. 95/11.05.2020 emis de CJ Dambovita cu avizele institutiilor mentionate.

-avizul tehnic arhitect sef C.J.Dambovita nr 18683/13.08.2021

-avizul de oportunitate CJD nr 12/III/29.05.2020

-notificare de specialitate DSP  nr 1495/13.08.2021

-avizul A.N. Apele Romane nr 30/11.12.2020

-decizia D.A.J. Dambovita nr 52/14.07.2021 privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor extravilane.

-adresa ANRM nr 301261/17.07.2020

-avizul ANIF nr 519/31.05.2021

-decizia etapei de incadrare ANPM nr 101/20.09.2021

-prevederile  art.25, alin.(1), art37, alin.( 1) şi alineatele (1^1)-(1^3) şi art. 47^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin 2 lit b,  alin 4  lit a si d,   art. 139 alin 1 si art 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 CONSILIUL LOCAL MOGOSANI adopta urmatoarea

                                                          H O T Ă R Â R E

       Art.1 Se aprobă documentaţia : Planul Urbanistic Zonal – realizare lac de agrement cu exploatarea agregatelor minerale, întocmit de S.C.GREENWOOD TECH CWT SRL, beneficiar SC ABIBETON MAL SRL CUI 31761125  compusa din 2 loturi:

-Lot 1  in suprafata totala de 60403 mp  proprietatea SC ABIBETON MALL SRL cu contract de superficie in favoarea SC GROUP ABI CONSULT SRL conform contract nr. 537/09.03.2020 astfel: CF 71787-14880 mp ; CF 71788-7738mp; CF 71789-16467 mp; CF 71790-3671 mp; CF 71791-8224 mp ; CF 71792-2355 mp; CF 71793-4713mp ;CF 71794-2355 mp

-Lot 2 in suprafata totala de 28000 mp proprietatea SC ABIBETON MALL SRL astfel: CF 72000-7500 mp; CF 72001-13000 mp ;CF72002-7500 mp.

     Art.2. Suprafetele de teren mentionate la art 1 vor fi  trecute  in intravilan.

   Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Mogosani  si consilierul urbanist  .

     Art.4 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului comunei Mogosani , în termenul prevăzut de lege, beneficiarului, Primarului comunei Mogosani şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dambovita.

                                                       INITIATOR

                                         PRIMAR CIOBANU IOAN

                                                                        AVIZAT DE LEGALITATE

                                                                            Secretar Ciobanita Catalin