INFORMATII DE INTERES PUBLIC

ANUNŢ 
       Primăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar în cadrul Primăriei com Mogoşani.

          Având în vedere prevederile art 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice  actualizată , 

PRIMĂRIA COM . MOGOŞANI ORGANIZEAZĂ CONCURS 

a) denumirea postului pentru care se organizează concursul : 

-post vacant , funcţie contractuală de execuţie de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR . 

b)nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare  ocupării postului pentru care se organizează concursul: 

1. Studii : liceu , liceu sanitar cu  echivalare şcoală postliceală sanitară /şcoală postliceală sanitară cu diplomă de absolvire

2. Asistent medical generalist; 

c)data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia : 

-concursul se va organiza în data de 22.10.2021  proba scrisă şi  24.10.2021 interviul. 

-locul desfăşurării este la sediul primăria com Mogoşani. 

d) dată limita până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei : 

-dată limita de depunere dosare este de 12.10.2021  la sediul primăriei com Mogoşani 

-dosarele de concurs se depun la secretarul Primăriei com Mogoşani 

. TEMATICA

 1. Scopul si activitatile asistentei medicale comunitare
 2. Atributiile asistentului medical comunitar
 3. Responsabilitatile asistentului medical comunitara
 4. Atributiile MS, DSP si AAPL
 5. Urgente ap. Respirator: Insuficienta respiratorie ac., BPOC,Astmul bronsic
 6. Urgentele ap. Cardiovascular: IMA, Angina pectorala
 7. Urgente abdominale: Colica biliara
 8. Urgente renale: Colica renala
 9. Urgente in pediatrie: IRA, Convulsiile   
 10. Urgente in obstetrica  ginecologie: Hemoragiile in prima jumatatea sarcinii, Avortul 
 11. Traumatismele: Traumatismele vaselor si hemostaza provizorie, Politraumatismele

.BIBLIOGRAFIE:

 1. OUG 18/2017 – Legea asistentei medicale comunitare
 2. HG 324/ 23.05.2019 – Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară,
 3. HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara
 4. Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca, Editura Medicala

Primar,

Ciobanu Ioan