ANUNTURI

ANUNŢ

Primăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea functiei  contractuale de referent în cadrul Primăriei com Mogoşani.

         Având în vedere prevederile art 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post  vacant  sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice  actualizată , Primăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru:

a) denumirea postului pentru care se organizează concursul: 

                         – funcţie contractuala de execuţie de referent  cls.III grad IA  in cadrul biroului contabilitate .

b)nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare  ocupării postului pentru  care se organizează concursul: 

                          -studii medii ;

c)data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia :

                               -concursul se va organiza în data de 02.12.2020 scrisă şi 05.12.2020 interviul.

                             -locul desfăşurării este la sediul primăria com. Mogoşani. 

d) dată limita până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs  şi  datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei :

                         -dată limita de depunere dosare este de 27.11.2020 ora 11.00  la sediul primăriei com Mogoşani 

                         -Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 şi se vor depune în termen de 15 zile de la publicarea anunţului.

                          -Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mogoşani , Județul Dâmboviţa  , telefon 0345505220/ 0733687195.

  1. Conditiile generale si specifice pentru participare la concurs:

Conditii generale:

    a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

   e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

   f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

              Conditii specifice:

1. Studii : liceu cu diplomă de absolvire sau studii medii cu act  doveditor;

2. Vechime in muncă minim 5 ani;

2. Concursul organizat se va desfasura dupa urmatorul program:

-09.11.2020-27.11.2020 ora 11-depunerea dosarelor

-27.11.2020- ora 12 selectia dosarelor

-27.11.2020 –ora 14 afisarea rezultatelor

-27.11.2020 – ora 15 – depunerea contestatiilor

-27.11.2020-ora 16 -afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

-02.12.2020-ora 10.00 sustinerea probei scrise

-02.12.2020 ora 15 afisarea rezultatelor

-03.12.2020-orele 10-11 -depunerea contesatatiilor

-03.12.2020-orele 12-afisarea rezultatelor dupa contestatii

-05.12.2020-ora 10.00 sustinerea interviului

-05.12.2020-orele 14-depunerea contestatii interviu

-05.12.2020-orele 15-afisare rezultate contestatii interviu

-07.12.2020-orele 10.00 afisare rezultate finale concurs.

3. Dosarele de participare la concurs se depun la Registratura primariei com mogosani si trebuie sa contina:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)copiiie documentelor care sa ateste nivelul studiiior si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-i faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulanii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f)curriculum vitae;

g)copie carnet de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca

4. Bibliografie

1- OUG 57/2019-codul administrativ

2- Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

3-  Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

4- Codul Muncii – Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

ERATA

pentru ca in mod eronat in ziar a fost publicata ca data sustinerii interviului ziua de 04.12.2020, Primaria Mogosani anunta persoanelor interesate faptul ca data sustinerii interviului este ziua de 05.12.2020 asa cum a fost publicata in Monitorul ofical nr 727/2020