ANUNTURI

ANUNŢ

         Primăria Comunei Mogoşani , Județul Dâmboviţa in baza art 39 alin 1 din HG 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacant de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul biroului contabilitate taxe si impozite .

concursul se va desfasura la sediul Primaria Com Mogosani
-data publicare anunt :05.08.2021
-perioada de depunere dosare :05.08.2021-24.08.2021
-persoana de contact:
-nume si prenume:Ciobanita Catalin,
-functia publica :secretar general UAT,
-tel /fax 0345505220 email -prmogosani@yahoo.com

 

 –Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

 

   I. Bibliografie

  1.  Constituţia României, republicată;
  2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

      II. Tematică

Nr. crt. Temele abordate Cadrul legislativ
1. Integral Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
3. Integral Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
4. Integral Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
5. Integral Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Integral Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;