Primaria Mogosani

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COM MOGOŞANI

 

                                                   ANUNŢ

                      Primăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea functiei  contractuale de referent în cadrul Primăriei com Mogoşani.

 

         Având în vedere prevederile art 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post  vacant  sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice  actualizată , Primăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru:

 

 a) denumirea postului pentru care se organizează concursul: 

                         – funcţie contractuala de execuţie de referent  cls.III grad IA  in cadrul biroului contabilitate .

 b)nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare  ocupării postului pentru  care se organizează concursul: 

                          -studii medii ;

c)data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia :

                               -concursul se va organiza în data de 02.12.2020 scrisă şi 05.12.2020 interviul.

                             -locul desfăşurării este la sediul primăria com. Mogoşani. 

d) dată limita până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs  şi  datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei :

                         -dată limita de depunere dosare este de 27.11.2020 ora 11.00  la sediul primăriei com Mogoşani 

                         –Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 şi se vor depune în termen de 15 zile de la publicarea anunţului.

                          -Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mogoşani , Județul Dâmboviţa  , telefon 0345505220/ 0733687195.

                          Primar, Ciobanu Ioan

 

Anunță prealabil

privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: DÂMBOVIȚA

Denumire UAT: Mogoșani

UAT Mogoșani și OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Mogoșani, sectoare cadastrale nr. 1, nr. 22, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 04.02.2019

Data de finalizare a afișării: 04.04.2019

Adresa locului afișării publice: Localitatea Mogoșani, județul Dâmbovița.

Repere pentru identificarea locației: sediul primăriei Mogoșani, juețul Dambovița.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice pot fi depuse la sediul Primăriei Mogoșani, județul Dâmbovița.

Alte indicații pentru cei interesați:

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/