INFORMATII UTILE REGISTRU AGRICOL

ANUNT

ATENȚIA TUTUROR CETATENILOR

CONFORM OUG 28/2008

 

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația de a declara data înscrierii în registrul agricol:

(a) între 5 ianuarie și ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate / utilizare, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie / unitatea de personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, în urma unei vânzări-cumpărare, a produsilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a alte intrări-iesiri;
(b) între 1 și ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de utilizare a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligația de a declara data pentru înscrierea în registrul agricol și în afara termenelor prevăzute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.
(2) În cazul în care persoanele fizice sau juridice nu fac declarații la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «raport din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
(3) Modelele declarațiilor privind înregistrarea / modificarea datelor în registrul agricol, precum și nota de constatare întocmită de persoanele prevăzute la art. 9 alin.(1), cu ocazia verificărilor privind situația reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
(4) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferenta intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultate din masuratori executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafetele care corespund realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.
(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este înregistrat într-o altă categorie de utilizare decât realitatea, în registrul agricol se înscrie categoria de utilizare care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație , în conformitate cu prezenta ordonanță. În mod similar se procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este înregistrat ca fiind prezent în intravilan / extravilan, iar acesta, în conformitate cu planurile de urbanism general sau cu planurile urbanistice zonale, este situat în extravilan / intravilan.
(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unei dezastre naturale, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizării de desființare, emisa conform legii.

 

 1.Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere sau pe baza de documente, de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.

 -2.Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligatia sa trimita declaratia prevazuta la alin. (1) prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procura.

– 3. În caz de indiviziune, oricare dintre coinvivizatori va putea da declarația în condițiile alin. (1) și, după caz, alin. (2).

 

 

SEMNEAZA SECRETARUL COMUNEI MOGOSANI

CIOBANITA CATALIN